fbpx

KÜSKI ARENGUHÜPE 2018-2019

Rakendusliku Antropoloogia Keskus viib aastatel 2018–2019 läbi teist Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Siseministeeriumi poolt toetatud vabaühenduse arenguhüpet. Seekordse arenghüppe keskmes on inimeste võimustamine ning tööprotsesside tõhustamine organisatsiooni jätkusuutlikkuse eesmärgil.

Projektil on kolm omavahel tihedalt seotud eesmärki ja suunda, millest tegevused lähtuvad:

Liikmete erialase enesekindluse toetamine ning kompetentside tõstmine läbi koolituste. Kutsume Eestisse edukaid rakendusantropolooge mujalt maailmast, kes jagavad kogemusi uuenduslike meetodite ja tööprotsesside osas, tuues sealhulgas ka näpunäiteid, kuidas antropoloogiast ja kvalitatiivsetest uuringutest rääkida veenvalt ühiskonnas, milles on tavaks usaldada pigem numbritepõhiseid kvantitatiivseid uuringuid.
Turundus- ja kommunikatsioonialase tegevusvõimekuse toetamine, mida teeme eksperdi konsultatsiooni toel. Töötajatest ja liikmetest koosnev kommunikatsioonitiim töötab tihedalt koos konsultandiga, kellega koos valitakse tegevuse sihtgrupid ja turu segmendid, töötatakse välja vastav turunduse- ja kommunikatsioonistrateegia ning -plaan. Tegevuses lähtutakse 2016-2017 arenguhüppest väljakasvanud, Rakendusliku Antropoloogia Keskuse kolmest peamisest väärtuspakkumisest.
Organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamine läbi liikmete võimustamise, mida teeme nii kompetentsi tõstvate koolituste ja mentorlusprogrammi kui arenguhüppe põhjal organisatsiooni struktuuri ümbervaatamise abil. Loome nii uutele kui senistele liikmetele võimaluse senisest aktiivsemalt ja süstemaatilisemalt organisatsiooni töös osaleda, mis omakorda suurendab organisatsiooni jätkusuutlikkust. Jätkusuutlikkuse tagamiseks analüüsitakse olemasolevat struktuuri ning töötatakse välja süsteemsed tööprotsessid.
Projekti oluliseks väljundiks peame kvalitatiivsete meetodite ja antropoloogia väärtuse tutvustamist Eestis, et ühiskonda ning organisatsioone mõjutavad otsused saaksid olla läbimõeldumad ning sidusamad. Näeme vajadust nii siin kui mujal elavate ja töötavate Eesti antropoloogide võrgustumise järele ning usume, et kui rohkem noori antropolooge leiavad endale erialaga seotud väljakutseid, on meie tegevus vilja kandnud.

Projektitoetus on 11 984,03 eurot.